12 Sep

Mayor Jennifer Glason of Henryetta, Oklahoma